Procedura kontaktów z rodzicami

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI DZIECI PRZEDSZKOLA NR 11 W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 2 W MYSŁOWICACH.

 

 1. Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/ opiekunami prawnymi.
 2. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego harmonogramu, uwzględniającego;
 • Zebrania z rodzicami
 • Spotkania indywidualne
 • Dziennik elektroniczny Librus
 1. Rodzice/ opiekunowie maja możliwość kontaktów dodatkowych, poza ustalonym harmonogramem, w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielami terminu i miejsca takiego spotkania.
 2. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole.
 3. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.
 4. Przedszkole nie udziela informacji o dziecku telefonicznie.
 5. Obecność rodziców/ opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej grupy.
 6. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami informacji o dziecku w czasie trwania zajęć.
 7. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców/opiekunów kolejno do:
 • Nauczyciela grupy
 • Rady Pedagogicznej
 • Koordynatora przedszkola
 • Dyrektora/zastępcy dyrektora
 1. Rodzice/prawni opiekunowie pozostawiają wychowawcy kontaktowy numer telefonu, który jest wpisany do dziennika Librus
 2. W trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele przestrzegają przyjętą procedurę.

 

Koordynatorem do spraw edukacji i wychowania w przedszkolu jest Pani Klaudia Dudek.