Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Dzieci, których rodzice /opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu w terminie od 22 lutego do 27 lutego 2019r. w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie.

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

O przyjęcie do przedszkola publicznego na rok szkolny 2019/2020 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na terenie Miasta Mysłowice.

Aby ubiegać się o przyjęcie do przedszkola publicznego należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl

lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie do przedszkola, który można wydrukować z wyżej wymienionej strony internetowej albo pobrać w dowolnej placówce. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od

1 marca 2019r. do 15 marca 2019r.

BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAŁĄCZNIKIEM ZŁĄCZONYM DO TEGO MATERIAŁU, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ W FORMIE PLIKU.
INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI MOŻNA TEŻ UZYSKAĆ NA STRONACH URZĘDU MIASTA

http://myslowice.pl/page/5347,rekrutacja-do-przedszkoli.html

WAŻNE

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do niniejszego wniosku potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów.
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o weryfikację spełnienia kryteriów.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez Prezydenta Miasta przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.