Rekrutacja

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 11

Jednocześnie prosimy rodziców zakwalifikowanych kandydatów, aby do dnia 9 kwietnia 2021r. do godz. 15.00 złożyli oświadczenia potwierdzające wolę uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego.
Formularz potwierdzający wolę uczęszczania można pobrać na stronie internetowej przedszkola w zakładce dla rodziców-rekrutacja, w systemie vulcan lub w sekretariacie szkoły.

lista – Przyjęci

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Dzieci, których rodzice /opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu w terminie od 15 lutego do 19 lutego 2021 r. w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie.

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

O przyjęcie do przedszkola publicznego na rok szkolny 2021/2022 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na terenie Miasta Mysłowice.

Aby ubiegać się o przyjęcie do przedszkola publicznego należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl

lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie do przedszkola, który można wydrukować z wyżej wymienionej strony internetowej albo pobrać w dowolnej placówce. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od

1 marca 2021r. do 15 marca 2021r.

BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAŁĄCZNIKIEM ZŁĄCZONYM DO TEGO MATERIAŁU, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ W FORMIE PLIKU.
INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI MOŻNA TEŻ UZYSKAĆ NA STRONACH URZĘDU MIASTA

https://www.myslowice.pl/dla-mieszkanca/edukacja/rekrutacja-do-przedszkoli///myslowice.pl/page/5347

WAŻNE

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do niniejszego wniosku potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów.
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o weryfikację spełnienia kryteriów.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez Prezydenta Miasta przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

Wniosek rekrutacyjny
oswiadczenie_o_zatrudnieniu_
oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata
oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka_Mysłowice