Zasady odpłatności za przedszkole

Informacje dotyczące opłat w przedszkolu.

Godziny otwarcia przedszkola: 6:30- 16:30

 1. Przedszkole zobowiązuje się do:
 • bezpłatnej realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie od 800 do 1300. Każda kolejna godzina wykraczająca poza te godziny płatna jest 1,00 zł.
 • umożliwienia korzystania dziecku z odpłatnego wyżywienia.

Godziny i koszty posiłków w Przedszkolu:

 • 9:00 Śniadanie 2,50 zł
 • 10: 30 II śniadanie (wliczone w cenę obiadu)
 • 12:00 Obiad 4,00 zł
 • 14:00 Podwieczorek 1,00 zł

 

 1. Opłatę za świadczenia wykraczające poza podstawę programową i opłatę za wyżywienie, należy wpłacać na konto:
 • nr 87 1050 1214 1000 0023 6710 4771 do dnia 10-go każdego miesiąca.
  Niedokonanie wpłaty we wskazanym powyżej terminie, skutkuje otrzymaniem pisemnego upomnienia, którego koszty wystawienia w kwocie 11,60zł pokrywa rodzic.
 1. Każdorazowo po dokonaniu opłaty proszę dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu do Książeczki opłat za Przedszkole. W tytule przelewu należy wpisać:
 • IMIĘ, NAZWISKO DZIECKA, ZSzP 2- PRZEDSZKOLE, MIESIĄC, ROK np. Nowak Maria, ZSzP2-przedszkole; czerwiec 2018.
 1. Opłata za stawkę żywieniową podlega zwrotowi licząc za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
 2. Opłatę za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze płatne rozlicza się zgodnie z faktycznym pobytem w placówce na podstawie elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu- TupTuś. W związku z powyższym proszę aby pamiętać o każdorazowym odbijaniu karty podczas przyprowadzania/odbierania dzieci. Nieodbicie karty skutkuje naliczeniem pobytu dziecka w godzinach otwarcia przedszkola tj. od godziny 6:30 do 16:30.
 3. Opłaty podlegające zwrotowi rozliczane będą w następnym okresie rozliczeniowym (miesiącu przypadającym po okresie nieobecności dziecka w przedszkolu) poprzez pomniejszenie opłat bieżących, a jeżeli nie jest to możliwe zwracane na konto podane przez rodzica /opiekuna prawnego.
 4. W przypadku opóźnienia w opłacie za przedszkole wynoszącej 1 miesiąc dziecko objęte będzie wychowaniem, nauczaniem i opieką w ramach podstawy programowej bez dodatkowych świadczeń i wyżywienia.
 5. W przypadku opóźnienia w opłacie za przedszkole wynoszącej 1 miesiąc dziecko objęte będzie wychowaniem, nauczaniem i opieką w ramach podstawy programowej bez dodatkowych świadczeń i wyżywienia.

 

Rodzic /opiekun prawny/ dziecka zobowiązuje się do:

 1. Terminowego wnoszenia opłat ustalonych w umowie,
 2. Niezwłocznego informowania przedszkola o nieobecności dziecka oraz zawiadamiania przedszkola w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej lub inne mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług przedszkola,
 3. Przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego.