Certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”

certyfikat

Od 15 września 2014 roku do 31 marca 2015 roku nasza szkoła uczestniczyła  w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Hasłem tegorocznej edycji konkursu było: „Prawo, Przyjaźń, Tolerancja”.

Celem przystąpienia szkoły do konkursu była chęć spopularyzowania wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.

Realizację zadań koordynowały Panie Agnieszka Żymła, która wzięła również udział w seminarium Bezpieczna Szkoła w formie e-learningu i pani Aleksandra Palka – pedagog szkolny, które zaplanowały, przeprowadziły działania i czuwały nad ich przebiegiem. Zaangażowani w organizację zajęć byli również nauczyciele, wychowawcy i rodzice. Staraliśmy się jak najszerzej omawiać poszczególne zagadnienia, tak aby każdy z uczniów posiadł jak najwięcej informacji. Nauczyciele z należytą starannością podeszli do wdrażania poszczególnych zagadnień, zwłaszcza, że wiele z nich było dość trudne jak dla grupy wiekowej reprezentującej naszą szkołę (6 – 13).

Zadania przewidziane w konkursie udało się przeprowadzić z powodzeniem we wszystkich klasach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w formie zajęć, konwersatoriów, prelekcji.

Przebieg realizacji zadań zarówno dzieci jak i rodzice mogli śledzić systematycznie na stronie internetowej szkoły w utworzonej zakładce „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” oraz gazetce szkolnej. Z realizacji zadania 10 można obejrzeć krótka relację w itvm (telewizji internetowej Mysłowic).

Dzięki działaniom podjętym w ramach konkursu z pewnością podniósł się poziom bezpieczeństwa uczniów w szkole. Otrzymaliśmy certyfikat Bezpieczna Szkoła.

Przewidziane regulaminem konkursu zadania wykonywaliśmy w sposób następujący:

Realizacja zadania 1.

Podczas spotkania klasy starsze zapoznały się z prezentacją, a następnie pracowały w grupach rozważając tematy warsztatowe. Uczniowie młodsi brali udział w pogadance, a następnie wykonali prace, które zaprezentowane zostały w formie wystawy.

Przeprowadzono również debatę we wszystkich klasach na temat Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Uczniowie chętnie wzięli udział w zajęciach, wypowiadali się i prezentowali swoją wiedzę na ten temat. W debacie zostały omówione zagadnienia dotyczące państwa, jako zorganizowanej społeczności, jego położenia w Europie i pełnej nazwy. Uczestnicy podawali i omawiali polskie symbole narodowe, kto jest głową państwa, kto przedstawicielem polskiego rządu a kto naszego miasta. Odpowiadali na pytania dotyczące Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, jako najważniejszego dokumentu państwowego.

Dzieci podjęły dyskusje na tematy związane z obowiązkami i prawami, jakie ma każdy obywatel, wymieniały cechy jakimi powinien charakteryzować się dobry obywatel Polski i dyskutowały, co to znaczy być istotą społeczną. Po przeprowadzeniu debat uczniowie potrafią definiować pojęcia z zakresu edukacji obywatelskiej: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Podniosła się świadomość obywatelska w zakresie przysługujących i obowiązujących praw obywatela oraz praw człowieka i dziecka. Kształtowanie u uczniów postaw patriotyzmu, poszanowania ojczyzny i więzi z nią.
Punktem kończącym spotkanie było przeprowadzenie testów sprawdzających wiedzę uczniów z poruszanej problematyki dotyczącej państwa, prawa, społeczeństwa i obywateli, zarówno podczas prezentacji, jak i samej debaty.

Realizacja zadania 2.

Ogłoszone konkursy zostały poprzedzone zajęciami w ramach godzin wychowawczych oraz zajęć świetlicowych na tematrelacji międzyludźmi (między rówieśnikami, między dzieckiem a rodzicem oraz między uczniem a nauczycielem) oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Zajęcia na temat relacji między ludźmi były bardzo ważnym punktem całego programu wychowawczego szkoły. Dzieci mają świadomość, że ludzie coraz częściej komunikację werbalną zastępują komunikacją elektroniczną typu: sms, mms, e-mail, Facebook. Coraz mniej czasu spędzają z rodziną. Dzieci otwarcie mówią, że chciałyby więcej czasu spędzać z rodzicami jednak ci nie mają dla nich czasu. Uczniowie mają również świadomość, że relacje z rówieśnikami bardzo często bazują na agresji słownej, fizycznej i emocjonalnej, a czas aktywnie spędzany z kolegami w miejscu zamieszkania bardzo często zamieniany jest na gry komputerowe. Zajęcia dały uczniom okazję do zastanowienia się nad tym co dzieje się między ludźmi. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że zmiany są potrzebne. Zmiany typu: więcej czasu spędzamy na grach i zabawach towarzyskich, podwórkowych, więcej czasu na spędzanie go z rodziną, czas spędzany z rówieśnikami to czas wolny od komputera. Oczywiście jednogłośnie doszli do wniosku, że w dużej mierze zależy to od nas samych.

Po zrealizowaniu zajęć dla klas IV – VI ogłoszono konkurs literacki na napisanie opowiadania „Co należy poprawić, aby relacje między ludźmi były dobre?” zaś dla uczniów klas młodszych konkurs plastyczny.

Realizacja zadania 3.

W spotkaniach uczestniczył przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji – komisarz Andrzej Szczerba.

W ramach tego zadania uczniowie spotkali się z przedstawicielem Policji panem Andrzejem Szczerbą. Pan Szczerba w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną zapoznał uczniów z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w domu, szkole, na ulicy oraz sposobami radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach.

Jednocześnie uczniowie klas pierwszych w czasie od września do listopada 2015roku brali udział w Ogólnopolskim Programie „Klub Bezpiecznego Puchatka” w wyniku, którego szkoła otrzymała Certyfikat Klubu Bezpiecznego Puchatka.

Realizacja zadania 4.

W ramach realizacji tego zadania odbyły się zajęcia, w czasie których uczniowie dowiedzieli się czym jest godność i dobra osobiste oraz w jakich dokumentach, do których mogą się odwoływać, są zawarte ich prawa. Mają większą świadomość w jakich sytuacjach zostały one naruszone. W czasie zajęć uczestnicy mieli możliwość odgrywania scenek, podejmowania dyskusji, formułowania własnych wniosków. Zajęcia dały uczniom okazję do podjęcia refleksji nad własnym zachowaniem na co dzień. Zapamiętali, że niszczenie cudzego mienia, groźby, przemoc fizyczna, nagrywanie i robienie zdjęć bez zezwolenia zainteresowanej osoby są czynami niedozwolonymi – karalnymi.

Realizacja zadania 5.

Uczniowie zdobyli rzetelną wiedzę na temat substancji psychoaktywnych – ich składu chemicznego (papierosy), działania na mózg i cały organizm człowieka. Ugruntowali wiedzę związaną z profilaktyką uzależnień. Podjęta została dyskusja czy warto się bronić przed używkami i jak można tego dokonać. Dzieci w trakcie rozmowy popierały się sytuacjami z domu i otoczenia, w których ich bliscy niestety nie podejmują próby rzucenia palenia papierosów, co gorsza palą przy dzieciach. Uczestniczący w zajęciachprzedstawiali różne sposoby asertywnego odmawiania używek. Wszyscy zgodzili się z faktem, że można i należy z tym walczyć.

Głównym wnioskiem, jaki wypłynął z przeprowadzonych zajęć, było stwierdzenie,  iż przed używkami można się obronić i naprawdę warto to robić. Wskazano na źródła pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych. Informacje te znalazły się również na gazetce szkolnej.

Realizacja zadania 6.

W spotkaniach brał udział przedstawiciel Policji do spraw prewencji Pan komisarz Andrzej Szczerba. Celem spotkania było rozpoznawanie zagrożeń płynących z kontaktów z grupą podwórkową oraz uświadomienie uczniom, gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego zagrożenia. Podstawą do dyskusji były przygotowane przez dzieci z Koła Teatralnego scenki: „Kibole” oraz „Grupy podwórkowe”. Podczas rozmowy uczniowie trafnie przytaczali charakterystykę wybranych grup. Informacje te zostały uzupełnione doświadczeniem policjanta. Uczestniczący poznali negatywne skutki przynależności do określonej grupy. Po zajęciach dzieci potrafią określić przyczyny i rodzaj zaistniałego zagrożenia, rozumieją odpowiedzialność płynącą z podejmowania wyborów, widzą gdzie szukać pomocy w przypadku niebezpieczeństwa. Potrafią współpracować w grupie co pokazali przygotowując się do ogłoszonego konkursu na „okrzyk wzorowego kibica” i prezentując go.

Realizacja zadania 7:

Podczas konwersatoriów uczniowie dowiedzieli się, co to jest niepełnosprawność, poznali rodzaje oraz definicje niepełnosprawności. Prowadzący zajęcia przybliżył problemy osób niesprawnych ruchowo, wzrokowo, głuchoniemych, niepełnosprawnych intelektualnie. Uczniowie mieli okazję na chwilę zmierzyć się z problemami tych osób poprzez wykonanie zadań jakie przygotowali prowadzący: „próby funkcjonowania na wózku podczas codziennych zajęć”, „zgadnij co to?” (wczucie się w rolę osoby niesprawnej wzrokowo), „nalej, narysuj, przetnij” (jak radzi sobie osoba bez kończyny). W zajęciach wykorzystano: ilustracje, zabawy z wejściem w rolę osoby niepełnosprawnej, burze mózgów z wnioskowaniem i sformułowaniem definicji właściwej postawy człowieka akceptującego niepełnosprawność oraz tolerancji wobec inności. Oprócz tego dzieci proponowały praktyczne działania w zakresie przebywania z osobą niesprawną oraz podawały przykłady pomocy tym ludziom tworząc w grupach „savoir – vivre osób niepełnosprawnych”. Uczniowie przejawiali dużą aktywność i zainteresowanie tematyką. Zrozumieli, że wartość drugiego człowieka nie zależy od stopnia jego sprawności. W podsumowaniu stwierdzili, że życie codzienne osoby niepełnosprawnej ruchowo jest bardzo trudne w porównaniu z życiem osoby pełnosprawnej.

Realizacja zadania 8

Na zajęciach dzieci próbowały scharakteryzować osobę osamotnioną. Doszły do wniosków, że: najczęściej ta osoba stara się być niedostępna, izoluje się, nie przyznaje się do swojej trudnej sytuacji, nie prosi o pomoc, czuje wstyd i smutek. Uczniowie dyskutowali w jaki sposób na co dzień mogą pomóc ludziom potrzebującym. Dzięki prowadzonym konwersatoriom uczniowie potrafią określić problemy osób samotnych i osamotnionych. Uświadomili sobie jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi. Poznali podstawowe formy pomocy w trudnej sytuacji życiowej i społecznej. Zadeklarowali, że nadal będą brali udział w organizowanych w szkole akcjach mających na celu pomoc i wsparcie potrzebujących:

– zbieranie plastikowych nakrętek (na zakupienie wózka inwalidzkiego)
– „Paczka dla dzieciaczka” (zbiórka dla dzieci z rodzin gorzej sytuowanych finansowo)
– „Góra grosza” ( wspomaganie Rodzinnych Domów Dziecka)
– kiermasze świąteczne (na Hospicjum Cordis)
– Adopcja serca ( pomoc w finansowaniu nauki dla dzieci z Afryki)
– dla Fundacji „Dziewczynka z zapałkami” ( dofinansowanie żywienia dla dzieci)
– dla Fundacji „Pomóż i ty” (pomoc osobom niepełnosprawnym)

Realizacja zadania 9

Uczniowie podczas konwersatoriów zostali zapoznani z najważniejszymi definicjami, informacjami i przepisami dotyczącymi odpowiedzialności nieletnich, prawa cywilnego, karnego i wykroczeń. Następnie pracowali w grupach starając się wyszukać: przyczyny, rodzaje oraz skutki łamania zasad. Po zakończonych pracach wspólnie z prokuratorem omawiali szczegółowo podane przykłady. Podawali wiele przykładów łamania prawa, zastanawiali się dlaczego jest tak, że ludzie nie przestrzegają przepisów. Uczestniczący mieli także okazję do podjęcia refleksji nad własnym zachowaniem, oraz tym, co im wolno w granicach prawa, bowiem obowiązuje ich ono na każdym kroku. Zwrócono uwagę na zachowanie uczniów w szkole, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, na niestosowanie się do reguł i zasad obowiązujących w placówce. Po przeprowadzonych zajęciach dzieci rozumieją, że prawo jest potrzebne i powinno być przestrzegane – szczególnie poszanowanie godności drugiego człowieka,  a także mienia prywatnego i publicznego.

Realizacja zadania 10

20 marca 2015 roku w ramach 10 zadania z Konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń panie Agnieszka Żymła i Aleksandra Palka przygotowały Dzień Bez Przemocy, pod hasłem „Jestem Tolerancyjny”. To tolerancja i akceptacja innych pozwala dobrze funkcjonować w społeczeństwie, daje poczucie bezpieczeństwa.

W spotkaniu brały udział dzieci z klas I – VI, nauczyciele oraz zaproszeni goście: pan Prezydent Miasta Grzegorz Brzoska, pan komisarz Policji Krzysztof Duda, pan prokurator Marcin Załóg, lekarz medycyny pani Anna Mrozik , gość specjalny pan Marcin Danielski oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach.

Wstępem do uroczystości było przedstawienie teatralne pt. „Tolerancja” przygotowane przez dzieci z Koła Teatralnego Sp12 wraz z opiekunem panią Agnieszką Żymłą.

W trakcie spotkania strażacy zapoznali dzieci z rodzajami zagrożeń związanych między innymi z kąpielami wodnymi i słonecznymi. Uświadamiali jak niebezpieczne jest przebywanie oraz dotykanie urządzeń elektrycznych. Następnie pokazali uczniom jak można udzielić pierwszej pomocy w razie urazów powstałych w różnych niebezpiecznych sytuacjach. W trakcie prelekcji dotyczącej urządzeń elektrycznych dzieci obejrzały prezentację przybliżającą postać Janka Meli – chłopca, który w wyniku porażenia prądem stracił kończyny (rękę i nogę).

Na temat następstw nieszczęśliwych wypadków opowiadała Anna Mrozik, zapoznała dzieci z rodzajami niepełnosprawności od strony medycznej. Przybliżyła postać zaproszonego gościa Marcina Danielskiego – dotkniętego dziecięcym porażeniem mózgowym, który podczas wywiadu chętnie odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów. Opowiedział o swoim życiu, zmaganiach z codziennymi problemami oraz o radosnych chwilach spędzanych między innymi na koloniach dla osób niepełnosprawnych. Wypowiedź poparta została prezentacją przygotowaną przez panią doktor.

W przerwach miedzy prelekcjami społeczność szkolna prezentowała przygotowane hasła na temat tolerancji, śpiewała piosenki.

Rozstrzygnięto ogłoszone wcześniej konkursy: plastyczny pod tytułem „Szanuj każdego jak siebie samego”, na scenariusz przedstawienia o tolerancji oraz ogólne zaangażowanie klasy w przygotowanie się do obchodów Dnia Bez Przemocy i wręczono nagrody.

Uwieńczeniem całej akcji było wypuszczenie w otaczający nas świat balonów na znak sprzeciwu wobec przemocy oraz braku tolerancji.

Koordynatorzy:

mgr Agnieszka Żymła

mgr Aleksandra Palka