Certyfikat Szkoły Dobrego Wychowania

 

Nasza szkoła w okresie od 09 września 2016 roku do 23 lutego 2017 roku wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoły dobrego wychowania w następujący sposób :

 

Zadanie 1.

Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych przesłanych do jury konkursu.

Pani Anna Saletnik przeprowadziła pogadankę na temat savoir vivre‚u, korzystając z przygotowanej prezentacji multimedialnej. Następnie uczniowie w formie debaty wypowiadali się na temat dobrych manier, kiedy nas obowiązują, czemu służą i dlaczego warto przestrzegać zasad dobrego zachowania.

Uczniowie pracowali w grupach, opracowując zasady dobrego zachowania, które powinny obowiązywać w naszej szkole. Po określeniu właściwych postaw i pożądanych w szkole zachowań, prowadząca omówiła listę niestosownych gestów.

Dzięki przeprowadzonym zajęciom na szkolnym korytarzu zawisła Szkolna Karta Zasad Dobrego Zachowania. Uczniowie znają zasady dobrego zachowania oraz lepiej rozumieją dlaczego warto ich przestrzegać.

 

Zadanie 2.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu  wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymają dyplom „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez szkołę. Ocena na podstawie sprawozdania, testów wiedzy, prac plastycznych/literackich przesłanych do jury konkursu.

Konkurs zorganizowała pani Aleksandra Palka. Celem ogólnoszkolnego konkursu było propagowanie zasad dobrego wychowania, sprawdzenie wiedzy na ten temat. Przedstawiciele klas wybrani przez wychowawców na podstawie rozmów z uczniami oraz w oparciu o własne obserwacje wychowanków uczestniczyli w rozwiązywaniu testu oraz zadaniu praktycznym. Współzawodnictwo zorganizowano w dwóch kategoriach: klas młodszych II-III oraz starszych IV-VI. Wszyscy laureaci otrzymali dyplom i nagrody.

Dzięki konkursowi po raz kolejny uczniowie mieli okazję wykorzystać wiedzę nabytą na temat zasad dobrego wychowania.

 

Zadanie 3.

Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.

Chętni uczniowie do uczestnictwa w konkursie składali prace u pani Anny Saletnik. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród uczniów klas czwartych. Uczniowie opisywali sytuacje z codziennego życia, najczęściej w formie opowiadania.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbyło się na forum szkoły po wigilijnych jasełkach.

Dzięki konkursowi uczestnicy mieli okazję zastanowić się w jaki sposób na co dzień spotykają się z kulturą osobistą, życzliwością i dobrymi manierami.

 

Zadanie 4.

Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników…. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

Międzyklasowe inscenizacje zorganizowały panie: Sara Komraus i Aleksandra Palka. Każda klasa wraz z wychowawcą przygotowała i zaprezentowała własny pomysł, jak stosować savoir-vivre w życiu codziennym. Do prezentacji wykorzystano formę piosenki, bajki oraz miniporadnika. Uczestnicy wykazali się ogromną znajomością tematu, zaangażowaniem i kreatywnością. Uczniowie prezentowali swoje scenki w dwóch kategoriach klasy II-III oraz klasy IV-VI. Celem spotkania było przypomnienie jak ważne są właściwe postawy w szkole, na ulicy, w domu i dlaczego warto przestrzegać zasad dobrego zachowania.

 

Zadanie 5.

Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.

Zasady konkursu były następujące: plakat, praca indywidualna, technika pracy dowolna. Chętni uczniowie do uczestnictwa w konkursie składali prace u pani Sary Komraus, nauczyciela matematyki. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród uczniów klas czwartych i szóstych.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się na forum szkoły podczas apelu laureatów.

Plakaty wykonane przez dzieci zostały zaprezentowane na wystawie znajdującej się na korytarzu szkoły.

Dzięki konkursowi plastycznemu każdy mógł wyrazić jak postrzega i czy ma dla niego znaczenie wygląd zewnętrzny, schludne ubranie, stosowne do okazji.

 

Celem konkursu było zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze. Wszystkie zadania przewidziane w konkursie udało się przeprowadzić z powodzeniem w klasach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w formie pogadanki, debaty, konkursów i inscenizacji z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami. Realizację zadań koordynowała Pani Aleksandra Palka, która wzięła również udział w kursie „Szkoła dobrego wychowania” dla pracowników szkół oraz placówek oświatowych w formie e-learningu. Zaangażowane w organizację zajęć były również nauczycielki Pani Sara Komraus i Pani Anna Saletnik, które zaplanowały, przeprowadziły działania i czuwały nad ich przebiegiem. Nauczyciele z należytą starannością podeszli do poszczególnych zagadnień. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w podejmowanych działaniach. Z całą pewnością można stwierdzić, że konkurs podniósł świadomość potrzeby propagowania standardów dobrego wychowania i wykorzystywania tej wiedzy w codziennym życiu.