Stypendium Szkolne 2020

Znalezione obrazy dla zapytania stypendium szkolne

Szanowni Rodzice,
przypominamy, że od dnia 1 września 2020 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r.
Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.
Wnioski można składać w siedzibie MOPS na ul. Gwarków 24 w punkcie informacyjnym.
Druki wniosków i oświadczeń oraz szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej dla uczniów znajdą Państwo klikając na poniższy link.

Pliki do pobrania:

Wniosek-o-stypendium-szkolne-2020
Poświadczenie-o-uczęszczaniu-dziecka-do-szkoły
Informacja-ogólna-stypendia-2020
INFORMACJA-DLA-WNIOSKUJĄCEGO-2020
Oświadczenie-o-nie-zarejestrowaniu-w-PUP