Szkoła wolna od dopalaczy

Mysłowice, 30.05.2016 r.

 

Jury

Konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy”

Al. Jerozolimskie 151, kl. I, piętro 2, lok 2222

02-326 Warszawa

 

 

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 16 listopada 2015 r. do 31 maja 2016 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła wolna od dopalaczy.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy. Wszystkie zadania
przewidziane w konkursie udało się przeprowadzić z powodzeniem w większości klas Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w formie zajęć, konwersatoriów,
prelekcji z pedagogiem szkolnym, nauczycielami, przedstawicielem służb mundurowych, lekarzem medycyny, ratownikiem medycznym oraz certyfikowanym terapeutą.

Przebieg realizacji zadań zarówno dzieci jak i rodzice mogli śledzić systematycznie na stronie internetowej szkoły w utworzonej zakładce „Szkoła wolna od
dopalaczy” oraz gazetce szkolnej.

Przewidziane regulaminem konkursu zadania wykonywaliśmy w sposób następujący:

Zadanie 1.


„Używkom mówię nie” – zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek. Dyskusja
na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć
przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Liczba uczestników 208

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Po przeprowadzonych warsztatach prowadzonych przez Panią Annę Saletnik i zaprezentowanych scenkach przygotowanych przez klasy VI, uczniowie znają sposoby
asertywnego zachowania się i potrafią zastosować je w praktyce, potrafią umiejętnie stosować podstawowe sposoby odmawiania, umieją wykorzystać różne
odpowiedzi odmowne, pozwalające oprzeć się presji z zewnątrz, są świadomi uczuć, pojawiających się w momencie odczuwania nacisku i presji otoczenia, nie
boją się wyrażać odmienne zdanie od kolegów.

Opis zajęć przesłano do jury drogą elektroniczną.

 

Zadanie 2.


Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Dopalacze – jak się przed tym bronić”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac
plastycznych /pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Wnioski, ocena zadania, uwagi :

Dzięki konwersatoriach prowadzonych przez Panią Annę Saletnik uczniowie poznali i uświadomili sobie zagrożenia płynące z zażywania dopalaczy, zrozumieli
potrzebę walki z używkami, a także nauczyli się szukać alternatywnych rozwiązań, aby zdrowo żyć. Prowadząca zapoznała uczniów ze szkodliwym działaniem
dopalaczy, posiłkując się przygotowaną przez siebie prezentacją multimedialną. Uczestnicy spotkania poznali fakty i mity krążące na temat dopalaczy,
dowiedzieli się czym są dopalacze, jak działają na układ nerwowy człowieka, jak dochodzi do uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Dalsza dyskusja
dotyczyła przyczyn sięgania po dopalacze i inne używki przez dzieci i młodzież oraz sposobów „obrony” przed zagrożeniem. Na zakończenie zajęć uczniowie w
grupach przygotowali prace na temat „Dopalacze – jak się przed tym bronić”.

Opis zajęć przesłano do jury drogą elektroniczną.

 

Zadanie 3.


„Nie daj się wypalić” – przeprowadzenie międzyszkolnej kampanii informacyjnej w wybranej formie (np. ulotek, radiowęzła, akcji informacyjnej na stronie
internetowej szkoły). Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych /pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Szczegółowy opis zadania i jego realizacji, liczba uczestników, efekty.

Liczba uczestników: 251

Celem akcji było nabycie wiedzy na temat dopalaczy oraz zrozumienie potrzeby walki z tym uzależnieniem.

Uczennice klasy VI razem z Panią Aleksandrą Palką rozdawały ulotki informacyjne przygotowane wcześniej wszystkim uczniom klas IV-VI. Dla młodszych klas
odbyła się pogadanka na temat „Nie sięgamy po lekarstwa samodzielnie”. Wykonano również gazetkę przypominającą o zgubnym wpływie dopalaczy. Uczniowie na
przerwach prowadzili dyskusje jak asertywnie odmawiać i doszli do wniosku, że obrona przed wspomnianymi środkami psychoaktywnymi jest możliwa. Wskazano
źródła pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych. Informacje te znalazły się w ulotce.

W rezultacie kampanii uczniowie potrafią: zdefiniować dopalacze; podejmować odpowiednie decyzje; wspierać się wzajemnie; znaleźć pomoc w razie potrzeby.

Opis przesłano do jury drogą elektroniczną.

 

Zadanie 4.

Przygotowanie plakatu pod hasłem „Stop dopalaczom!”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Panie Sara Komraus i Aleksandra Palka przeprowadziły konkurs plastyczny na najciekawszy plakat pt.: „Stop dopalaczom”. W konkursie wzięli udział uczniowie
klas I-VI. Złożonych zostało 28 plakatów w formacie A3 wykonanych techniką dowolną. Praca mogła być wykonana grupowo lub indywidualnie. W konkursie wzięło
udział 47 uczestników z klas I – VI. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas corocznego DNIA BEZ PRZEMOCY organizowanego w naszej szkole. Prace
konkursowe były prezentowane w galerii podczas DNIA BEZ PRZEMOCY.

Przyznano trzy nagrody w kategorii klas I-III oraz IV-VI.

Uczniowie chętnie wzięli udział w konkursie, przygotowali ciekawe i bardzo staranne prace. Wykazali się dużą wiedzą i kreatywnością.

Zdjęcia przesłano do jury drogą elektroniczną.

 

 

Zadanie 5.


Zorganizowanie dla uczniów, rodziców oraz dyrektorów, nauczycieli i pedagogów spotkania z lekarzem nt. niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą
korzystanie z dopalaczy oraz z Policjantem nt. odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy. Ocena na podstawie sprawozdania, prac
plastycznych /pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Liczba uczestników: 130

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

W ramach tego zadania odbyły się spotkania z lekarzem medycyny Panią Anną Mrozik na temat: „Niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z
dopalaczy” oraz z policjantem Panem Dariuszem Opatrzykiem nt. „Odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy”. Wykłady zorganizowane były dla
uczniów, rodziców, nauczycieli. Specjaliści przypomnieli czym są dopalacze, w jakiej formie można się z nimi spotkać. Uwrażliwili młodzież na zgubne
następstwa sięgania po środki psychoaktywne, przedstawili zdrowotne i społeczne skutki, objawy zatruć „nowymi narkotykami”. Uczniowie dowiedzieli się,
jakie mają prawa i obowiązki w świetle kodeksu karnego, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną. Zostali poinformowani o zagrożeniach wynikających z
zażywania i rozprowadzania dopalaczy i narkotyków, a także o konsekwencjach prawnych takiego postępowania. Funkcjonariusz policji omówił skuteczne
prowadzenie rozmów w sytuacjach, gdy ktoś namawia ich do popełnienia przestępstwa czy wykroczenia, a przede wszystkim, jaki wpływ ma popełnienie czynu
karalnego na ich dalsze dorosłe życie. Rodziców i nauczycieli wyczulił na zwrócenie uwagi w zmianach zachowania dziecka oraz niezwykle istotną codzienną
rozmowę.

Opis przesłano do jury drogą elektroniczną.

Zadanie 6.


Zorganizowanie dla uczniów, zajęć praktycznych z ratownikiem medycznym dot. pierwszej pomocy przedmedycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, prac
plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Liczba uczestników :251

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

W ramach realizacji zadania Panie Agnieszka Żymła i Aleksandra Palka zorganizowały kolejny już DZIEŃ BEZ PRZEMOCY pod hasłem
„Antydopalacze – sport, muzyka, pasja”, w którym czynnie uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Do współpracy został zaproszony ratownik medyczny
Pan Jakub Herman. W trakcie przedstawienia pt. ”Dopalacze” zaprezentował profesjonalną akcję ratunkową przy pomocy uczniów naszej szkoły. Odbyły się
zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy oraz przypomnienie jak prawidłowo zgłaszać wypadek na pogotowiu ratunkowym tzn. podaniu dokładnego adresu zdarzenia z
nazwą miejscowości, ilości osób poszkodowanych, określeniu co się stało, przekazaniu informacji o stanie poszkodowanych oraz podaniu swojego nazwiska i
numeru telefonu.

Celem spotkania było utrwalenie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej, które nasi uczniowie potrafią wykorzystać w
życiu codziennym.

Opis przesłano do jury drogą elektroniczną.

 

Zadanie 7:


Zorganizowanie akcji „Pakt przeciwko dopalaczom”. Przeprowadzenie wśród uczniów akcji zbierania podpisów pod listą osób, które dopalaczom mówią nie.
Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Liczba uczestników: 114, uczniowie klas III-VI

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Uczniowie z klasy V a wraz z Panią Sarą Komraus przeprowadzili, krótką pogadankę we wszystkich klasach na temat: Co to są dopalacze, jak działają? Celem
pogadanki było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy i innych środków psychoaktywnych oraz wskazanie jaki mają one
wpływ na zdrowie, codzienne życie i relacje rówieśnicze. Założeniem akcji było kształtowanie postawy asertywnej w różnych sytuacjach w jakich mogą się
znaleźć uczniowie naszej szkoły. Uczniowie każdej klasy opowiedzieli się przeciwko dopalaczom w naszej szkole i przystąpili do zawarcia „Paktu przeciwko
dopalaczom”. Łącznie pod „Paktem przeciwko dopalaczom” podpisało się 114 uczniów naszej szkoły. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że dopalacze „kradną życie”.
Uczniowie czynnie brali udział w przeprowadzonych zajęciach, chętnie zabierali głos i wykazali się dużą wiedzą na temat dopalaczy.

Opis przesłano do jury drogą elektroniczną.

Zadanie 8


Zorganizowanie spotkania z osobą, która była uzależniona od narkotyków, aby opowiedziała o swoich negatywnych doświadczeniach z tym związanych. W
przypadku placówek, w której otoczeniu brak takiej osoby można włączyć uczniom film na ww. temat. Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych
przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski.

Pani Aleksandra Palka zorganizowała spotkanie z Panem Krzysztofem Dereweckim, certyfikowanym terapeutą, który pracuje z młodymi ludźmi doświadczającymi
różnych form ubóstwa i zagubienia. Często są to osoby uzależnione od narkotyków, dopalaczy.

W spotkaniu brali udział uczniowie klas IV-VI. Korzystając z własnego doświadczenia w pracy zawodowej Pan Krzysztof opowiedział o negatywnych skutkach
zażywania narkotyków: uzależnieniu, zaprzeczeniu i wyparciu, zmianie osobowości, braku chęci na spotkanie z przyjaciółmi, problemach zdrowotnych,
otępieniu. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy i narkotyków. Jedynie nie branie ich, daje stuprocentową gwarancję
nieuzależnienia. Młodzież szybko nawiązała kontakt z prowadzącym, chętnie odpowiadała na pytania i wykazała się wiedzą na temat narkotyków, dopalaczy oraz
skutków ich zażywania.

Opis przesłano do jury drogą elektroniczną.

 

Zadanie 9


Przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych inscenizacji, które będą podsumowaniem zdobytej wiedzy na temat działania dopalaczy. Ocena na podstawie
sprawozdania, zdjęć, filmów przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski:

w ramach realizacji zadania Panie Agnieszka Żymła i Aleksandra Palka zorganizowały kolejny już DZIEŃ BEZ PRZEMOCY pod hasłem „Antydopalacze – sport,
muzyka, pasja”, w którym czynnie uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Przedstawiono inscenizację pt. ”Dopalacze”, która traktowała o przyczynach
sięgania po środki psychoaktywne, ich działaniu oraz zgubnych skutkach zażywania. Scenariusz napisali nasi uczniowie pod kierunkiem Pani Agnieszki Żymły,
która przygotowała przedstawienie. Celem inscenizacji było podsumowanie zdobytej wiedzy na temat działania dopalaczy oraz ukazanie możliwości efektywnego
spędzania wolnego czasu poprzez realizowanie własnych pasji jak np. uprawianie sportu czy rozwijanie talentu muzycznego.

Opis przesłano do jury drogą elektroniczną.

 

Przesłano do jury następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych:

– opis realizacji poszczególnych zadań

– zdjęcia wykonane podczas organizowanych spotkań

– zdjęcia testu sprawdzającego po realizacji zadania 1

– zdjęcia plakatów plastycznych po realizacji zadania 4

Wnioski, uwagi, oceny konkursu, jego programu i organizacji:

Nasza szkoła w okresie od 16 listopada 2015 r. do 31 maja 2016 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła wolna od dopalaczy.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy. Wszystkie zadania
przewidziane w konkursie udało się przeprowadzić z powodzeniem w większości klas Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w formie zajęć, konwersatoriów,
prelekcji z pedagogiem szkolnym, nauczycielami.

W realizację zadań konkursowych włączyła się cała społeczność szkolna we współpracy z, przedstawicielem służb mundurowych, lekarzem medycyny, ratownikiem
medycznym oraz certyfikowanym terapeutą. Realizację zadań koordynowała Pani Aleksandra Palka, która wzięła również udział w kursie „Dopalacze-nowe wyzwanie
dla pracowników szkół oraz placówek oświatowych” w formie e-learningu. Zaangażowana w organizację zajęć była dyrekcja szkoły Pani Agnieszka Żymła oraz
nauczyciele Pani Sara Komraus i Pani Anna Saletnik, które zaplanowały, przeprowadziły działania i czuwały nad ich przebiegiem. Nauczyciele z należytą
starannością podeszli do wdrażania poszczególnych zagadnień, zwłaszcza, że wiele z nich było dość trudne jak dla grupy wiekowej reprezentującej naszą
szkołę (6 – 13). Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w podejmowanych działaniach. Z całą pewnością można stwierdzić, że konkurs podniósł
świadomość dotyczącą zagrożeń zażywania dopalaczy i sposobów radzenia sobie w sytuacji pojawiających się w momencie odczuwania nacisku i presji otoczenia,
asertywnego zachowania i wyrażania odmiennego zdania od kolegów.

mgr Aleksandra Palka mgr Agnieszka Żymła

/organizator konkursu/ Dyrektor szkoły